Memnuniyet Anketi

Web Sitemizin Yeni Güncel Halini Nasıl Buldunuz?

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

01/12/2017

Elektrik dağıtım lisansı ile faaliyet gösteren şirketimiz Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ("SEDAŞ"), Anayasal bir hak olan kişisel verilen korunması hususuna azami hassasiyeti göstermekte olup 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler ile sahip olduğunuz hak ve yetkiler, aşağıda başlıklar altında sunulmaktadır.

a)      Genel Olarak

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin politikamız, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ("EPDK") mevzuatı gereğince elektrik dağıtım faaliyetinde bulunduğumuz bölgede gerçek kişi abonelerimize uygulanmaktadır.

b)      Veri Sorumlusu Hakkında

6698 sayılı Kanun kapsamında SEDAŞ, veri sorumlusu olarak kabul edilmekte olup kişisel verileriniz SEDAŞ tüzel kişiliği tarafından işlenebilecektir.

c)       Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Abonelerimize ilişkin kişisel veriler, Enerji Piyasası Kanunu ve EPDK mevzuatı gereğince elektrik dağıtım hizmetinin sunulması, elektrik sayaçlarının okunması, yatırımların yapılması, dağıtım tesislerinin işletilmesi ve bakımı, dengeleme ve uzlaştırma piyasasına ilişkin işlemler ve talep tahminlerinin hazırlanmasında kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü teknik ve idari tedbir alınmaktadır. Şirketimiz, abonelerine ait kişisel verileri işlerken hukuk ve dürüstlük kurallarına riayet ederek verilen doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir.

d)      Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Kişisel verileriniz SEDAŞ' ın hakim ve bağlı şirketleriyle, başta EDPK, TEDAŞ, TEİAŞ ve EPİAŞ olmak üzere Enerji Piyasası Kanunu, EPDK mevzuatı   ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği ve/veya yükümlü tuttuğu tüm kurum ve kuruluşlarla, Elektrik Piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine lisans verilen şirketler ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, yurt içi ve yurt dışındaki ortaklarla, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçilerle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla, şirketimizde çalışan ve şirket adına hareket eden personel ile 6698 sayılı Kanun' un 8' inci ve 9' uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz, çağrı merkezlerimiz, müşteri hizmetleri merkezlerimiz, web sayfamız gibi kanallar aracılığıyla toplanmakta olup yukarıda sayılan kurum, kuruluş ve ilgili diğer kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

Bu veriler, sadece işlenme amacıyla ilgili mevzuatın gerektirdiği süreyle işlenecek olup şirketimizle ilişkiniz kalmadığı, yasal veya makul bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinecek ve/veya anonim hale getirilecektir.

e)      Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun' dan Doğan Haklarınız

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. Kanun' un 7' inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Kanun' un 5' inci ve 6' ıncı maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9. Kişisel verilerin Kanun' a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

f)  Başvuru Şekli

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Şirketimiz' e kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adresimize gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi hakinde bu yöntemler tarafımızca duyurulacaktır.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular, mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 

g)  İletişim Bilgileri

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren dilekçeyi "Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri No:72 Adapazarı / SAKARYA" adresine iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.​

"SEDAŞ İnternet Sitesi kullanım deneyiminizi kişiselleştirmek ve iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Ziyaretinizi varsayılan ayarlarla gerçekleştirerek SEDAŞ Çerez Politikası'da belirtilen şekilde çerezlerin kullanımını kabul etmiş oluyorsunuz."