Tarihçe

​Müdürlüğümüzün kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanılan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır. Önceleri merkezi Ankara'da bulunan enerji tesisleri yapım ünitesine bağlı malzeme ambarı olarak görev yapan kuruluşumuz, 1963 yılında planlı döneme geçilmesi sonrası Mes'ul Mühendislik seviyesinde örgütlenmeye başlamıştır. Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bolu ve Zonguldak illerini kapsayıp 2. Bölge Mes'ul Mühendisliği adı altında yörenin enerji tesislerinin yapımını sürdüren kuruluşumuz, 1965 yılından itibaren kırsal yöredeki yerleşimlerde elektrik tesislerinin yapımı ile görevlendirilmiştir. Aynı yıllarda, 15 ve 35 KV. ana dağıtım enerji hatlarının yapımını Şebeke Tesis Dairesi'nin üstlenmesiyle, kuruluşumuz “Köy Elektrifikasyonu 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği”ne dönüştürülmüş ve çalışmalarını sadece kırsal yörenin elektriklendirilmesine yöneltmiştir.

Personel sayısının artmaya başlaması, iş hacminin ve kapasitesinin büyümesiyle 5 Vilayeti (Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Bilecik) kapsayan 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği 1969 yılında Bölge Başmühendisliği, 1972 yılında da Bölge Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür.

1972 yılından sonra iş hacminin ve kapasitesinin büyümeye devam etmesi nedeniyle bölgeye bağlı illerde başmühendislikler açılmaya başlanmıştır. Zonguldak ilinde 1973 yılında, Bolu ilinde 1975 yılında açılan başmühendislikler, genel müdürlük makamının uygun görüşleri ile 1977 yılında müdürlük haline dönüştürülerek bölgemizden ayrılmışlardır. Sakarya, Kocaeli ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam eden bölge müdürlüğümüze, 1981 yılında başmühendisliğe indirgenen Bolu ve Zonguldak İlleri tekrar bağlanmıştır. Genel müdürlüğümüzün elektrik dağıtım hizmetlerinin organizasyonu ve Belediye Elektrik İşletmeleri’nin kurumumuza devri çalışmaları sonrası kuruluşumuz; 01.11 1982 tarihinden 01.01 1983 tarihine kadar Sakarya ve Kocaeli İl Merkezi Belediye Elektrik İşletmelerini devralmak, işletmek ve de dağıtım hizmetlerini üstlenmek üzere Elektrik Dağıtım Bölge Koordinatörlüğü'ne, 1 Ocak 1983 tarihinden sonra ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülmüştür.

01.06.1983 tarihinde İstanbul'daki S.S.Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya İl İşletme Müdürlüğü'ne dönüştürülen kuruluşumuz, Sakarya’ya münhasır çalışmalarını sürdürmüştür. TEK Yönetim Kurulu'nun 24.09.1985 gün ve 109-36 sayılı kararı ile S.S.Sakarya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kurulmuş ve 233 sayılı K.H.K çerçevesinde 01.01.1986 tarihinden itibaren tüzel kişiliğini kazanarak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya ve Kocaeli İl Müdürlükler ile elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmüştür 1989 yılında çalışma alanı içine Bolu İl Müdürlüğü de girmiş, ancak 1990 yılında bütün illerde müessese kurulması kararı çerçevesinde Kocaeli, Bolu illeri müessesemizden ayrılmıştır.

TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) hukuki varlığı, Bakanlar Kurulu’nun 93/4789 sayılı kararı ile kaldırılarak, 12.08.1993 tarihinde 223 sayılı KHK'nin 3. maddesine göre elektrik üretim ve iletim hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. "TEAŞ'' ve elektrik dağıtım hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. "TEDAŞ'' Genel Müdürlükleri oluşturulmuş, tüm elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ'a devredilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'A bağlı ortaklık olarak 7 genel müdürlük kurulmuştur. Bu bağlı ortaklık genel müdürlüklerinden biri de merkezi Sakarya’da olan Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek "SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş." dir.

Türkiye Elektrik Dağıtım Sistemi’nde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken, TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 01.03.2005 tarihinde birleştirilerek, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu Dağıtım Bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ’ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır. 1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir. O günden bu yana SEDAŞ faaliyetlerini özel şirket statüsünde sürdürmeye devam etmektedir.