Sıkça Sorulan Sorular

Yeni bir abonelik tahsisi için öncelikle enerji müsaadesi alınmalıdır. Enerji müsaadesinin alınmasından sonra Dağıtım Bağlantı Sözleşmesi yapılmalıdır.

Enerji müsaadesi, herhangi bir yapı, tesis için veya geçici süreli ihtiyaç için (şantiye, panayır, fuar vb.) talep edilen enerjinin bağlantı noktasının (havai hat şebekesi, saha dağıtım panosu, trafo AG panosu veya müstakilen tesis edilen trafo), kablo/iletken kesit ve standartlarının, tayin ve tespitidir.
Başvuru, arsa veya yapı sahibi ve/veya sahipleri, vekili, yetkili elektrikçisi veya yapım müteahhidi tarafından Dağıtım Lisansı sahibi Tüzel Kişinin Tüketici Hizmetleri Merkezlerine yapılır.
Gerekli Belgeler
a) Adres, telefon, e-posta gibi iletişim bilgileri ve tapu bilgilerinin (ada, pafta, parsel no vb.) yer aldığı enerji müsaadesi başvuru dilekçesi,
b) Elektrik iç tesisat projesi veya kullanım yerine ait güç bilgisi,
c) Yapı ruhsatı ve ya yapı kullanım izin belgesi,
d) Ruhsata tabi yapı değilse ilgili belediyeden ruhsata tabi olmadığına dair belge,
e) Tarımsal sulama talebi için ilgili kuruluşlardan alınan (DSİ, Tarım İl Müdürlükleri vb.) yeraltı/yer üstü suyu kullanma belgesi,
f) Panayır, fuar, yol şantiyesi vb. yerler için yetkili makamlardan (valilik, kaymakamlık, belediye vb.) alınmış izin belgesi,
g) Geçici süre ile enerji talebinde bulunulması durumunda ilgili sürenin bildirilmelidir.
Enerji müsaadelerinin geçerlilik süresi 90 gün ile sınırlıdır.

Enerji müsaadesinin verilmiş olması ve gerekli belgelerin eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması kaydıyla mülkiyet, kullanım hakları ve bağlantı koşulları gibi hususların yer aldığı bağlantı anlaşması imzalanır. Bağlantı anlaşmasında yer alan adresteki kullanım yeri var olduğu sürece, bağlantı anlaşması yürürlükte kalır ve söz konusu kullanım yerindeki müşteri değişikliği halinde yeni bir bağlantı anlaşması yapılmaz. Bağlantı bedelleri EPDK tarafından belirlenir,  başvuru sahibi tarafından ödenir. Bağlantı bedeli, bir defaya mahsus olmak üzere ve ilk bağlantı anlaşması yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez. Bedeller elektrik projesinde belirtilen kurulu güce göre belirlenmektedir.

Gerekli Belgeler
a) Tapu kaydı ve onaylı elektrik projesi,(Dağıtım sistemine erişim projesi ile başvurunun niteliğine göre motor ve elektrojen gruplarının sayısı ve güçleri, aydınlatma ve ısıtma tesisatı ve güçleri, koruma sistemleri gibi diğer tesis ve/veya teçhizatla ilgili teknik özellikleri de içeren elektrik projesi)
b) İmar alanı içerisinde bulunanlar için, 3194 sayılı İmar Kanunu m. 30, 31’e göre yapı kullanma izni; köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda bulunanlar için 3194 s. K. m. 27, 30’a göre yapı kullanma izni; imar ve köy yerleşim alanları dışında bulunanlar için, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlükleri’nden verilecek yapı kullanma iznine ilişkin belge (3194 s. K. Geçici m. 11 uyarınca, 12.10.2004 tarihinden önce yapılmış yapılar için yapı ruhsatı alınmış olma ve buna göre yapılmış olma şartı aranmaz. 12.10.2004 tarihi ile 26.7.2008 tarihi arasında yapı ruhsatı almış ve buna göre yapılmış yapılar için, yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili mevzuat doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve şirketimize başvurulması üzerine, yapı kullanma izni alınıncaya kadar geçici olarak elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden Şirketimize elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde bağlantı kesilir.)
c) Ruhsat gerektirmeyen kullanım yerleri için mevzuat kapsamında ilgili mercilerden alınacak izin belgesi,
d) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca yapı denetimine tabi yapılar için denetim kuruluşunca verilecek uygunluk belgesi, yapı denetimine tabi olmayan kamu kurum veya kuruluşları tarafından yapılan/yaptırılan yapılar için ilgili mühendis tarafından düzenlenecek uygunluk belgesi ve yapı denetimine tabi olmayan diğer yapılar (3194 s. K m. 27 uyarınca ruhsata tabi olmayan yapılar ile tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar) için düzenlenecek uygunluk belgesi,
e) İşe başlama ve iş bitim belgesi
g) Geçici kabul tutanağı (özel trafolu müşteriler için).

Kullanıcının kendi hatasından kaynaklanmaması kaydıyla teçhizatında ortaya çıkan ve dağıtım şebekesinden kaynaklanan hasara ilişkin zararın tazmini için kullanıcı tarafından dağıtım şirketine zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde talepte bulunulabilir.

Zararın tazmin edilebilmesi için hasarın niteliği, kullanıcı tesisinin durumu, dağıtım şebekesinde meydana gelen kesinti, arıza, dalgalanma gibi hususlarda dağıtım şirketi tarafından yapılacak/yaptırılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde söz konusu hasarın dağıtım şebekesinden kaynaklandığının tespit edilmesi gereklidir. Dağıtım şirketi zararın tazminine ilişkin başvurunun yapıldığı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde; inceleme ve değerlendirme neticesinde başvurunun haklı bulunup bulunmadığını, haklı bulunmuş ise zararın tazmin edilmesine ilişkin olarak yapılacak işlemleri kullanıcıya bildirir. Başvurunun haklı bulunmadığı durumlarda kullanıcıya yapılan bildirimde dayanakları ile birlikte gerekçelere yer verilir.

Dağıtım şirketi teçhizatın tamir işini üstlenebilir ya da teçhizatın tamir masraflarını üstlenerek kullanıcı tarafından tamir ettirilmesini tercih edebilir. Dağıtım şirketi, tamiratı kullanıcıya bırakması durumunda kullanıcıyı anlaşacağı servise/servislere yönlendirebilir. Dağıtım şirketi kullanıcının tamiri yapılan teçhizatta bulunan garanti haklarını koruyacak şekilde hareket etmekle yükümlüdür.

Dağıtım şirketi tarafından yapılacak tamirat, duruma göre teçhizat yerinde iken veya başka bir yere götürülerek, kullanıcının başvurusunun haklı bulunmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleştirilir.
Tamir masrafının karşılanmasının tercih edilmiş olması halinde, kullanıcı tarafından tamir masrafına ilişkin faturanın ibrazından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde, kullanıcının istediği şekilde (nakden, banka/PTT vb. aracılığıyla) ilgili tutar ödenir veya nakden ödeme alabileceği kullanıcıya bildirilir.

Hasar gören teçhizatın makul gerekçeler ile kısa sürede çalışır hale getirilmesi gerektiği durumlarda; kullanıcının bu yöndeki talebi üzerine, dağıtım şirketi tarafından inceleme ve değerlendirme hemen sonuçlandırılır ya da dağıtım şirketi tarafından kullanıcıya tamiri gerçekleştirmesine muvafakat ettiği servis/servisler bildirilir. Ortaya çıkan tamir bedeli, değerlendirme süreci neticesinde başvurunun haklı bulunması durumunda dağıtım şirketi tarafından Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde kullanıcıya ödenir.

Hasar gören teçhizatın tamir edilememesi durumunda dağıtım şirketi tarafından tespit edilecek/ettirilecek rayiç bedel, değerlendirilme neticesinde dağıtım şirketince uygun görülmesi halinde kullanıcının talep ettiği bedel kullanıcıya ödenir.

Genel anlamda yapılan başvurular 15 iş günü içerisinde cevaplandırılır. Konunun saha incelemesi gerektirdiği özel durumlarda ise mevzuata göre bu süreler değişkenlik göstermektedir.

Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre imar yerleşim alanında iki iş günü içerisinde, imar yerleşim alanı dışında üç iş günü içerisinde açım işlemleri yapılır.

Tüketici anlaşma gücünü artırmak üzere, bir tadilat projesiyle birlikte bağlantı anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Dağıtım şirketi, tüketicinin sunduğu tadilat projesini inceler ve inceleme sonuçları ile uygulamaya esas cevabını on beş gün içerisinde kullanıcıya yazılı olarak bildirir. Anlaşma gücünün artırılmasının uygun bulunması halinde, bağlantı anlaşması yapılan işlemleri içerecek şekilde tadil edilir. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüketicilere usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bir takvim yılı içerisinde en fazla üç defa güç artışı yapılabilir.

Perakende satış sözleşmesinin sona ermesi, kaçak veya usulsüz elektrik enerjisi tüketildiğinin tespit edilmesi, tüketilen enerji bedeline ilişkin ödemelerin zamanında yapılmaması durumları ile ayrıca müşterinin sözleşmesinde enerjinin kesilmesini gerektirecek özel hususların neler olduğu yer almış ise bunların oluşması halinde müşterinin elektriği kesilir.

Müşterinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda; elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir. Kesme-bağlama bedelleri EPDK tarafından belirlenerek Resmi Gazete’de ilan edilir.

Yapılacak programlı kesintiler en az 48 saat önceden basın, yayın yolları ve internet sitemiz aracılığıyla duyurulmaktadır. Ayrıca tüketici hizmetleri merkezlerinde yapılan yazılı müracaat sonucu müşterilerimize SMS veya e-mail yolu ile de programlı kesinti bilgileri iletilmektedir.

Tarife Uygulama Usul ve Esasları’na göre; mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler hariç  9 kW bağlantı (talep) gücünün üzerindeki tüm abonelerin reaktif güç kompanzasyonu yapması gerekmektedir.

Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği; dağıtım şirketleri kamunun genel kullanımına yönelik bulvar, cadde, sokak, alt-üst geçit, köprü, meydan, kavşak, yürüyüş yolu ve yaya geçidi aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Özel patika yollarına, duvarla çevrili site içlerine, özel mülklere ait alanlara Genel Aydınlatma Yönetmeliği gereği aydınlatma tesisi yapılamamaktadır.

Gerçek veya tüzel kişinin;
a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir

Tüketicinin;
a) 20’nci maddenin beşinci fıkrası hükmü dışında, ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için bu Yönetmelik kapsamında öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Sayacın arızalı olması ve ya ölçme hassasiyetinden şüphe edilmesi durumunda Dağıtım Lisansı tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezleri veya internet yolu ile yazılı müracaatta bulunularak sayaç kontrolü talep edilebilir.

Sayacın okunmaması durumunda dağıtım lisansı tüzel kişinin tüketici hizmetleri merkezleri veya internet yolu ile yazılı müracaatta bulunularak sayaç okumasının yapılması talep edilebilir.
Tapu fotokopisi ve belediyeden alınacak çaplı kroki ile SEDAŞ Tüketici Hizmetleri Merkezi’ne yazılı bir şekilde müracaat edilmesi gerekmektedir.
Kaçak elektrik enerjisi kullandığı tespit edilen tüketici, kendisine fatura edilen bedeli, tebliğ edilen ödeme bildiriminde yer alan son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tüketici, söz konusu kaçak faturasına ilişkin tebliğ edilen ödeme bildirimine, kanıt ve belgeleri ile birlikte, bildirim tarihinden itibaren altı ay içerisinde itiraz edebilir. Bu itiraz en geç on iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İnceleme sonucuna göre; tüketicinin haklı olduğunun anlaşılması ve tüketicinin tebliğ edilen ödeme bildiriminde yer alan tutarı ödemiş olması halinde, dağıtım şirketince iade edilecek tutara, tüketicinin ödeme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, gecikme zammı, günlük olarak uygulanarak iade işlemi gerçekleştirilir.
Arıza bildirimlerinizi ALO186 nolu telefon numarasından çağrı merkezimiz aracılığıyla, web sitemizden ve tüketici hizmetleri noktalarımızdan yazılı olarak yapabilirsiniz.
Kaçak ihbarlarınızı ALO186 nolu telefon numarasından çağrı merkezimiz aracılığıyla, web sitemizden ve tüketici hizmetleri noktalarımızdan yazılı olarak yapabilirsiniz.
Aydınlatma arıza ihbarlarınızı ALO 186 nolu telefon numarasından çağrı merkezimiz aracılığıyla, web sitemizden ve tüketici hizmetleri noktalarımızdan yazılı olarak yapabilirsiniz.
Kaçak tutanağı kapsamında yapılan ödemelere dair ilgililerce mahkemeye sunulmak amacı ile ödemeye ilişkin temiz kağıdı istenmesi halinde, bu bilgi ve belgeler verilebilir. Mahkemedeki yargılama sürecinde bu tür belgelerin ibrazı halinde dahi genel uygulama kurumumuza müzekkere yazılması şeklindedir. Dolayısıyla vatandaşa temiz belgesinin verilmesinin pratik bir yararı yoktur. Bu tür taleplerin Mahkemelerde dile getirilmesi sağlanmalıdır.
Sayaç mühürlenmesi/arızalı sayaç kontrolü/değişimi gibi sayacın hatalı tüketimine sebebiyet verecek herhangi bir durum söz konusu olduğu takdirde resen işlem yapmamız gerekir. Bu durumun kurumumuzca tespiti veya her ne şekilde olursa olsun ihbarın tarafımıza bildirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemlerin yapılması gerekir.
11369 sayılı Avukatlık Kanununun 2. Maddesinde Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadırlar. Kanunlardaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır denilmektedir. Buna göre tesisat bilgisi, borç bilgisi veya sözleşmenin incelenmesi avukatlık kimliği ibrazı halinde mümkündür. Her türlü belge ve evrak talebinde ise vekâletname ibraz etmek gerekmektedir.
Enerji KİT'leri, gaz ve elektriğin fiyatlarını Yüksek Planlama Kurulu kararıyla 1 Temmuz 2008'den itibaren döviz, faiz, ham petrol ve enflasyondaki değişimleri dikkate alarak belirlemeye başladı. Karar gereği, doğalgaz fiyatları her ay, elektrik fiyatları ise yılda üç kez tespit ediliyor. Aynı kararla otomatik fiyat sisteminde koordinatörlük görevi Hazine'ye verildi. Devlet Planlama Teşkilatı her ay döviz, ham petrol ve enflasyondaki değişimi belirleyerek enerji KİT'lerine bildiriyor. Enerji KİT'leri de rakamlardaki artış ve azalışı dikkate alarak fiyatları belirliyor. Doğalgazın fiyatlarını BOTAŞ açıklıyor. Elektrik fiyatları ise EPDK onayından sonra yürürlüğe giriyor.

Bölgemizde 6700 civarında Trafo Merkezleri serviste olup, elektrik dağıtım sistemlerinde İşletme Bakım talimatları uyarınca yılda en az bir kez bakım yapılması gerekmektedir.
Trafo merkezlerindeki bu bakım çalışmalarımızı özellikle okulların kapalı olduğu, tatil mevsimi ve ısınma vs. gibi problemlerin yaşanmadığı yaz aylarında planlanlamakta, müşterilerimizin kış aylarında enerji problemi ile karşılaşmamaları için gereken önlemler alınmaktadır.

Yürürlükteki Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'ne göre halen oturmakta olduğunuz, elektrik aboneliğinin mevcut olduğu meskenlerde sayaç değişikliği zorunlu bulunmamaktadır. Ancak bakanlık mühürü 10 yılı aşan mekanik sayaçlar kalibrasyon işlemi kapsamında elektronik sayaçlarla değiştirilmektedir. Sayaç mülkiyeti elektrik dağıtım şirketlerine aittir. 08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği; 08.12.2001 tarihinden sonra abone sözleşmesi yapılan ve ilk kez enerji alacak olan yeni yapılmış normal yapılardaki sayaçların elektronik olması gerektiğini bildirmektedir.
Tüketici Hizmetleri Merkezleri'mizde kredi kartı uygulaması vardır.
Borç sorgulama, kaçak ihbarı yapılabilir, iletişim formu doldurulabilir, elektrik kesinti duyurusu, tüketici hizmetleri merkezlerimiz, abonelik işlemleri, ilanlar, irtibat telefonları, şirket yapımız, şirketimizin tarihçesi, yönetim vb. diğer faaliyet ve hizmetlerimiz hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Arıza bakım/onarım ekiplerimiz çağrı merkezi vasıtasıyla gelen tüm ihbarlara 7/24 cevap vermektedir. Arıza anında yapmış olduğunuz tüm ihbarlar dikkate alınıp, arıza ekiplerimiz tarafından gerekli müdahaleler yapılarak sorun çözümleniyor. Alo 186 İhbar Servisi'ne verdiğiniz her türlü ihbar, ekiplerimiz tarafından dikkate alınıp sonuçlandırılıyor.
Tesisat dökümü veya sözleşme bilgileri, sahtecilikte kullanılma ihtimaline karşılık, ilgisi olmayan yetkisiz kişilere verilmemelidir.(vekaletname ibrazı halinde verilebilir.) Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması gerekir.
Sayaç kontrolünde, sayacın yönetmelik hükümleri çerçevesinde hatalı bir tüketime sebebiyet verecek bir durumda olmasının tespiti halinde, değiştirilmesi gerekmektedir. İlgi sayaç kullanıcısı abone değil ise abone olması için tebligat yapılması gerekir.
Talep açılışlarında, yetkili elektrikçinin yetki belgesini ibraz etmesi ve yazılı talebi halinde binadaki tesisatların gücü ve sayısı hakkında (talebin, bilgi istenen binaya ilişkin olması kaydıyla) döküm verilebilir.
Sivil polislerin talepleri bağlı bulundukları kurum tarafından kurumumuza hitaben yazılmış müzekkerenin veya savcılık soruşturması kapsamında ise savcılık talebinin ibrazı halinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. Sadece kimlik gösterilmesi Hukuk Müşavirliğimizce yeterli değildir.
Kaçak ihbarında bulunan vatandaşların, ihbarının gereğinin yapılıp yapılmadığı hususundaki talepleri, talep şekline göre karşılanmalıdır. Bu şekildeki taleplere olumlu cevap verilmesi, şirket imajına olumlu katkı ve ihbarların devamlılığını sağlayacaktır.
Kaçak zaptı kapsamında yapılan ödemelere dair ilgililerce mahkemeye sunulmak amacı ile ödemeye ilişkin temiz kağıdı istenmesi halinde, bu bilgi ve belgeler verilebilir. Mahkemedeki yargılama sürecinde bu tür belgelerin ibrazı halinde dahi genel uygulama kurumumuza müzekkere yazılması şeklindedir. Dolayısıyla vatandaşa temiz belgesinin verilmesinin pratik bir yararı yoktur. Bu tür taleplerin mahkemelerde dile getirilmesi sağlanmalıdır.
On yıllık Damga süresini dolduran sayaçlarda 21 Ocak 1989 tarih ve 20056 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanununun 9. maddesi ve bu maddenin uygulama usul ve esaslarını belirleyen ve yine 24 Temmuz 1994 tarih 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği'nin 9. madde b bendi hükümleri doğrultusunda periyodik değişimler yapılır. Kalibrasyon işlemleri kapsamında gerçekleştirilmesi gereken bu yasal zorunluluk dağıtım şirketleri tarafından yapılmaktadır.
Web sayfamızda Müşteri Hizmetleri menüsünden Kaçak İhbarı butonuna basarak Kaçak Elektrik İhbar formunda gerekli bilgileri doldurup, kaçak kullanımı olan İli de belirterek veya elektronik posta veya iletişim numaralarımızdan bize telefonla da bildirerek kaçak elektrik ihbarı yapabilirsiniz. (LİNK EKLENECEK)
Web sitemizden şirketimizle ilgili bilgi alabilir, iletişim numaralarımızdan veya elektronik posta yoluyla ise bize ulaşarak öğrenebilirsiniz.
Şehit ve Gazi indirimleri için perakende firması ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.