Çevre ve ISG İlkelerimiz

​​​​SEDAŞ Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası’nın özünde “insana ve yaşadığı çevreye saygı”, esasında ise “tüketiciye verdiği değer” bulunmaktadır.

Şirket’in temel amacı, kaliteli ve sürekli hizmet ile tüketici memnuniyetini sağlarken iş kazalarını, meslek hastalıklarını ve çevresel kirlenmeyi önlemektir.

Bu amaç doğrultusunda SEDAŞ,
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatı sürekli takip etmeyi, yasalara ve SEDAŞ Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği’ne uygun şekilde faaliyet göstermeyi,

Faaliyetleri sırasında oluşan atıkları geri dönüşüm ve geri kazanım faaliyetleri ile azaltmayı, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde bertarafını sağlayarak doğal kaynakların korunmasını ilke olarak benimsemeyi,

Mevcut yatırımlarda yapılacak değişikliklerde veya yeni yatırımların planlanmasında Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği faktörünü göz önünde bulundurarak mümkün olan en iyi teknolojiyi seçmeyi,

Çevreyi ve çalışanları korumak adına yapılan çalışmaları yüklenici firmaların çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve toplum ile paylaşmayı, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamayı,

Çevre, iş sağlığı ve iş güveliği bilincini artırmak için çalışanlara değişen ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli eğitimler vermeyi, çalışanlarla iletişim kurarak motivasyonlarını yükseltmeyi,

Faaliyetleri esnasında çevre ve iş kazalarına, meslek hastalıklarına yol açabilecek riskleri belirleyip periyodik olarak değerlendirerek kontrol altında tutmayı ve riskleri en aza indirecek aksiyon planları hazırlamayı ve uygulamayı,

Meydana gelen kazaların nedenlerini giderici ve tekrarını önleyici her türlü düzeltici tedbiri almayı,

Mal ve hizmet alımlarında çevre ile uyumlu, üretim ve/veya hizmet sürecinde insana saygılı ürün ve hizmetleri tercih etmeyi veya bu konuda hassas olan şirketlerle çalışmayı,

Acil durum planları ve acil durum tatbikatları hazırlamayı, bu planları yakın çevresindeki kuruluşlarla, yasal makamlarla ve yetkililerle paylaşmayı,

Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği konularında yakın çevredeki kuruluşlarla, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak her türlü iş birliğini desteklemeyi, bilgi alış verişinde bulunmayı,

Üst Yönetim tarafından onaylanmış olan politikaya uygun hareket ederek çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği için amaç ve hedefler koymayı, performans değerlendirmeyi, raporlamayı ve düzenli olarak prosedürleri gözden geçirerek sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

SEDAŞ ülkemizdeki iş paydaşları  ve uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla da Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında işbirliği içinde süreçlerini planlamakta, projelerini uygulamakta, riskleri azaltma önlemlerini gerçekleştirmektedir.

SEDAŞ, IBRD/IFC İşbirliği ve Yatırım Giderleri Projesi, Proje Kategorisi, Etkiler ve Risk Azaltma Önlemleri (Çevre, Sağlık ve Güvenlik Eylem Planı) (ÇSGEP), İzleme ve raporlama konularını içeren Teknik Olmayan Özet için tıklayınız.


 

​ ​

​                  Necmi Odyakmaz
                SEDAŞ İcra Başkanı
                             ​CEO​