Müşteri Aydınlatma Metni

​​​

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

GENEL MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1.    Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan "https://www.sedas.com" adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2.    Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili tüm mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

3.    Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş.

Şirket merkez adresi: Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı/Sakarya

4.    İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri

 

Ad, Soyad, Uyruk, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Ehliyet Fotokopisi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Nüfus  Cilt No, Cilt Adı, Aile Sıra No, Ölüm Tarihi, Türk Vatandaşı Olmayan Kişiler İçin Pasaport Numarası Veya Uluslararası Geçerliliği Olan Muadili Belge Numarası, Göç İdaresi Tarafından Verilmiş Bulunan Geçici Kimlik Ve Vergi Numarası, İkamet İzni Müracaat Belgesi, İmza, Ticaret Sicil No ve Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi İle Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı Ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına Ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Kapsamında Ve İmza Sirküleri Ekinde Alınması Gereken Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İletişim Verileri

Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Faks Numarası

 

Lokasyon Verisi

GPS Koordinatlarını İçeren Aplikasyon Krokisi

 

Fiziksel Mekan Güvenliği İşyerlerimizdeki Güvenlik Kamera Kayıtları
Hukuki İşlem Verisi

İmza Sirküleri,  İmza Beyanı, Vekaletname, Davaya Cevap Dilekçesi, Uzatma Dilekçesi, Temyiz Dilekçesi, Deliller, Dava/Takip Başlangıç Tarihi, Dosya Numarası (Esas No),  Dava/Takip Konusu,  Dava/Takip Değeri, İcra Masraf Makbuzları, İcra Emri, Aciz Vesikası, İhbarname, Adliyeden Gelen Evrak, Müzakere Cevabı, Tebligat, Mahkeme Yazısı, Yargıtay Kararı, Mahkeme İlamı, İcra Masraf Makbuzları, İcra Emri, Aciz Vesikası, Mahkeme Yazısı,  Noter Tasdikli Taahhütname, Uzlaşma Tutanakları,  Noter Onaylı Muvafakatname, Sözleşme, Davanın Yapılacağı İl ,İlçe, Yetkilendirme Yazısı, Vasi Belgesi,  Veraset İlamı, Vergi Levhası, Ticari Sicil Gazetesi

 

Müşteri İşlem Verileri

Muhatap Kaydı, Muhatap/Sözleşme Hesap Numarası, Tekil Kod, Enerji Tanımlama Kodu( EIC Kodu), Sayaç Ve Ölçüm Sistemi Bilgileri, Sayaç Seri Numarası, Tesisat Numarası, Müşteri Talep Ve Şikayetlerinde Müşterilere Verilen Talep Numaraları, Tesisat Numarası, Sayaç Numarası,  Kaçak Elektrik ( Muta )Numarası, Kaçak Usulsüz Tespit Tutanağı, Dilekçe, Abone Grubu (Mesken-Ticarethane, Sanayi), Tarife (Ulusal Tarife-Serbest Tüketici), Abonelik Başlangıç Tarihi, Abonelik Bitiş Tarihi, İletişim İzni Verilip Verilmediği

 

Risk Yönetimi

Tapu, Tapu Kaydı, Takyidatlı Tapu Kaydı, Yapı Ruhsatı, Yapı kullanım Belgesi, Finansal Profil Bilgisi, Kira Kontratı, Enerji Müsaade Belgesi, Müşterilerimizin Teminat Düzeyi Gibi Kredibilite Oluşturulabilecek Bilgiler, Kullanım Hakkını İspata Yarayan Bilgi Ve Belgeler, Enerji Kesim Adedi, İşyeri Sorgu Sonucu,

 

Finans Verileri

IBAN Ve Banka Hesap Numarası, Talimatlı Banka Bilgisi, Banka Hesap Sorgu Sonucu, Fatura Bilgisi,  Enerji Tüketimi Borç Bilgisi,  Alacaklar Tutarı, Gecikmeli Ödeme Veya Ödenmemiş Fatura Sayısı

 

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Kişinin fotoğrafı, Ev, İşyeri, Araç Fotoğrafları, Çağrı Merkezi Aramalarında Kayıt Altına Alınan Ses Verileri, Etkinliklerde, Röportajlarda Fotoğraf Çekiminde alınan Kamera ve Ses Kayıtları, Fotoğraflar

 

Sağlık Bilgileri

Diyaliz Destek Ünitesi, Solunum Cihazı Ve Benzeri Mahiyette Yaşam Destek Cihazlarına Bağımlı Olan Kişilere Ait Sağlık Raporları Ve Destekleyici Belgeler

 

Tüketim Verisi

Faturalamaya Esas Endeks/Okuma Bilgileri,   Günlük/Yıllık Tüketim Bilgisi,  Tüketim Fatura Bilgisi,  Elektrik Fatura Sureti

 

Diğer

Resmi Kurum Ve Kuruluşlara Yapılan Ve Bu Kurumlarca Şirketimize İletilen Kişisel Başvurularda Müşteri Tarafından Paylaşılabilecek Kişisel Veriler

 

5.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizden elektrik dağıtım hizmeti almanız sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

a) Şirketimizde, birimlerimizde ve müşteri hizmetleri merkezlerinde fiziksel mekan güvenliğin temini amacıyla ve özellikle;

-        Şirketimiz, birimlerimiz ve müşteri hizmetleri merkezlerimizin ortak kullanım alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

b) Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·         Lisanssız Üretim Tesisleri Görüş Taleplerinin Yönetimi

·         Protokollü İşler Talep Yönetimi

·         Üçüncü Şahıslara Verilen Hasarların Tazminat Yönetimi

·         SCADA İzleme ve Ölçme ( Kesinti noktasının tespiti ve saha ekipleri ile paylaşılması ve Kesintilerden dolayı tazminat hak eden kullanıcıların belirlenmesi )

·         Elektrik Tesis Devir İşlemleri (Ortak kullanım haline gelen)

·         Yıkımdan Dolayı Elektrik Kesintileri(Enerji kesildiğine dair yazı verilmesi amacıyla gelen talepler)

·         Bildirimli- Bildirimsiz Kesintilerin Yönetimi

·         Müşteri Tesisi Geçici Kabul (Şebeke, Trafo, Jeneratör, KET, Özel Direk Hat)

·         Jeneratör ve OG Proje Onay

·         Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS Adres Bilgi Sistemi Güncelleme Süreci, Şebeke Varlıklarının Bilgi Sistemine Aktarım Süreç, CBS Veri Talepleri Kapama Süreci)

·         Sayaç Tüketim Verilerinin EPİAŞ'a Kayıt Yönetimi (Saha + OSOS) Kontrol

-        Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,

·         Müşteri Cari Kartının Açılması

·         Enerji Tahsilatlarının Yönetilmesi

·         Manuel Ödeme Listesi ( Hasar, Sehven Ödeme, Ödeme iadesi, Tazminat ödemeleri vb. konulu bir seferlik ve manuel ödemeli durumlar)

·         BS Mutabakat ve Cari Hesap Mutabakat Süreci

·         Vergi Dairesinden Gelen Karşıt İnceleme Tutanağına Yanıt Verilmesi

·         İsme Havale Gönderimi

·         Teminat Mektubu İadesi

·         Ödemelerin Yönetimi

-        Hukuki İşlemlerin Takibi,

·         Daş'a Karşı Açılan İlamlı/İlamsız İcra Takiplerinin Yönetimi

·         Üçüncü Şahısların Verdiği Hasarların Tazminat Yönetimi

·         Hukuki Görüş Süreci

·         Adli / İdari Yargılama Dava Yönetimi

·         Haciz Müzekkerelerine (89/1) Cevap verilmesi

-        İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Sosyal Medya Yönetimi

·         Etkinlik Yönetimi, Röportaj, Basın Toplantıları ve Basın Bülteni

-        İç Denetim/ Soruşturma /İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İç Denetim Süreci

-        İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,

·         Teknik ve Teknik Olmayan Kayıpların Hesaplanması

·         Santral Aramaları

·         Sesli Veri Kaydı İnceleme ve Muhafaza İşlemlerinin Yönetilmesi

·         Çağrı Merkezi, SCADA ve Telsiz Görüşmeleri Kayıtlarının Tutulması

·         Dengeleme Tablolarının Oluşturulması

-        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Kullanıcı Bilgisayarlarının ve Şirket Maillerinin Yedeklenmesi ile Sistemsel Veri Tabanı Yedekleri ve SAP Öncesi Müşteri Yönetim Sistemi

-        Mal/ Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerin Yürütülmesi

·         Ölçü Sistemleri Veri Yönetimi Abone Başvurularının Karşılanması

-        Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Tedarikçi Sistem Kullanım Bedeli faturalam

-        Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Bedelli Bakım, Onarım ve Deplase İşlemlerinin Yönetimi

·         Gerilim Düşümü, Deplase, Şebeke Yenileme Taleplerinin Yönetimi

·         Elektrik Kesme Bağlama ve İhbar Dağıtma (Elektrik Açma ve Mühürleme, Kesme İhbar Belgesinin Düzenlenmesi)

·         Abone Bilgi Sistemi Yönetimi Programlarının Kullanımı (SAP, DağıtımPortal,Abone.Net)

·         Sayaç Ayar Laboratuvarları Bedelli Test İşlemleri

·         OSOS Sistemleri Veri Kaydı ve Okuma

·         Sayaç Akım Trafosu Test İşlemleri

·         Sayaç Operasyonları ( Arızalı/Şikâyetli Sayaç yönetimi, 10 Yıllık Damga Yılı Dolan Sayaç Değişimi, Teknik kontrol süreci (AG), AG/OG Sayaç Ölçü Devre Kontrolü, Mühürleme ve Tespit Çalışmaları)

·         Sahada Endeks Okuma İşlemi

·         Kaçak/Usulsüz Kullanım Yönetimi

·         Kullanıcı Teknik Kalite Ölçüm Hizmeti Talebi

·         Yer Teslimi Süreci

·         Elektrik Tesis Devri için Kamulaştırma İşlemleri

·         Gerilim Düşümü, Deplase, Şebeke Yenileme Talepleri İçin Kamulaştırma İşlemleri

-        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Müşterilere SMS İle Bilgilendirme Yapılması

·         Webchat Uygulaması

·         Yüklenici IVR sisteminin SEDAŞ SAP sistemi ile entegrasyonu

·         Mobil Uygulama

·         AG- OG  Enerji Müsaadesi Talep Yönetimi

·         AG- OG Proje Onayı

·         Outbound Aramalar

·         Abone Bağlantı Anlaşması / İç Tesisat kabul

-        Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Müşteri Memnuniyet Anket Uygulaması

-        Risk Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Dava Risklerinin Raporlaması

-        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Sözleşmelerin Muhafaza Edilmesi ve Arşivlenmesi

·         Gelen-Giden Evrak Kayıt Süreci

-        Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Müşteri Talep, Şikayet ve İhbar Yönetimi

·         Yanan Hasarlı Cihaz Ödeme, Yetkili Elektrikçi Ödeme, Ticari Kalite Ödeme Müşteri Talep Şikayet Yönetimi

·         Kamu Platformu Üzerinden KEP Yoluyla (CİMER-BİMER-EPDK, TEDAŞ ve ETKB üzerinden) Gelen Bildirimlerin Yönetimi

·         info@sedas.com Üzerinden Gelen Bildirimlerin Yönetimi

·         Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce Valilikleri "Açık Kapı" Sistemi Üzerinden Gelen Bildirimlerin Yönetimi

·         Sakarya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi Sistemi Üzerinden Gelen Bildirimlerin Yönetimi

·         Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce Valilikleri "Muhtar Bilgi" Sistemi Üzerinden Gelen Bildirimlerin Yönetimi

·         Cihaza Bağlı Hasta Bildirimleri

·         Sahada Söküm İşlemi Yapılacak Şikâyetle Sayaç Taleplerinin Yönetimi

·         Enerji Müsaadeleri Bölümünde Başvurulara Ait Yapılan Çalışmaları İzlemek

·         Sayaç Test Sonucu Tahakkuk İşlemi

·         AG- OG Enerji Müsaadesi

·         Sistem Kullanım Fatura İtirazlarının Yönetimi

-        Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Yatırım Projelerinin Tasarımı

·         Gerilim Düşümü, Deplase, Şebeke Yenileme Taleplerinin Yönetimi

·         Şebeke Tasarım Bölümünde Başvurulara Ait Yapılan Çalışmaları İzlemek

·         Aydınlatma Tesisi Yapım Taleplerinin Yönetimi

-        Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·         Adli / İdari Makamlardan gelen yazıların cevaplanması

·         Resmi Kurumlardan İstenen Müşteri Verileri

·         Resmi Yazışmalar (Resmi Kurumlardan Gelen Taleplerin yanıtlanması)

·         Resmi Kurumlardan İstenen Müşteri Verileri

-        Çeviri Süreci

-        Kamulaştırma Süreci

-        Denetim / Etik Faaliyetlerin Yürütülmesi

·         İç Tetkiklerin Yönetimi

6.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının  (a), (c), (ç), (e) bentleri ile 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası" kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

Şirketimizin mevzuatsal yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, ve/veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili Yetkili Kamu kurum veya kuruluşları ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bu bakanlıklara bağlı birimler, PTT, Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Rekabet Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Adli merciler,  Hakem Heyetleri, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Tapu Kadastro Müdürlüğü, Ticaret Sicil Müdürlüğü, mülki idareler, belediyeler vb. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Müşterinin Sözleşme İmzaladığı Perakende Satış Şirketleri'ne aktarılmaktadır.

a)  Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.
b)  Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği'nin 7'inci maddesi uyarınca denetim yapan kamu kurumu veya kamu kurumu tarafından yetkilendirilmiş denetim şirketleriyle, Yeminli Mali Müşavir ve Denetçiler ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

İstisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise;

c)  Müşteri datalarının tutulduğu System Analysis and Program Development (SAP) yazılım programında olası bir probleme müdahale veya sistem geliştirme ihtiyacı doğması durumunda, SAP destek hizmeti alınan firmanın yetkili danışmanları, bu ihtiyaç ile kısıtlı ve kontrollü olmak üzere program ekranında sınırlı olarak bazı verileri görüntüleyebilmektedir.

d)  Şirketimizin hakim ve bağlı şirketleri, anlaşmalı olduğumuz kamulaştırma hizmeti, kargo,  ve SMS gönderim şirketleri, arşiv düzenleme hizmeti aldığımız tedarikçiler, e-arşiv ve e-fatura hizmeti veren firmalar, çağrı merkezi hizmeti alınan firma ve ilgili iş ortaklarıyla aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere gerekli kişisel veriler paylaşılabilecektir.
e)  Şebeke yapım faaliyetleri kapsamında talepte bulunan kişinin adı, soyadı, iletişim bilgileri ve hizmet talep ettiği adresi, bu konuda hizmet alınan firma ile paylaşılabilecektir.

f)   Teknik ve idari altyapı ve elektronik sistemlerin kurulması, geliştirilmesi ve bakımına yönelik olarak hizmet alınan firmalara ve üçüncü kişilere işin gerektirdiği ölçüde ve aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kişisel veriler aktarılabilmektedir.

g)  İletişim faaliyetlerinin Yürütülmesi kapsamında, sosyal medya yönetimi, etkinlik yönetimi, röportaj vb. süreçlerde  katılımcı olmanız halinde  Ad-soyad, iletişim bilgileri , fotoğraf, video ve ses kayıtları herkese açık olarak web sayfamızda, basın bülteni, e-bülten, ve dergimiz aracılığıyla aktarılmasını gerektiren sebeplere sınırlı olmak üzere paylaşılabilecektir.

7.    Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi; 

a.    Abone olmak, aboneliği iptal etmek, görüş talep etmek, hasar tazmini ve her türlü talep, istek, şikayet ve ihbarda bulunmak için yaptığınız başvurunuz sırasında müşteri hizmetleri merkezlerimizde sözlü/yüz yüze ve fiziken, web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvuru da dahil elektronik ortamdaki her türlü form aracılığıyla elektronik ortamda, online mesajlaşma portalları (push web, web chat vb.) ve mobil uygulamalar yoluyla, güvenlik kamerası, telefon, e-posta, faks ve çağrı merkezi aracılığıyla, Şirketimiz 'in sosyal medya ve Whatsapp hesapları üzerinden, SMS, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, CİMER, EPDK, TEDAŞ, ETKB, belediyeler, muhtarlıklar, mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, İcra müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla topluyoruz.

b.    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki, idari belgeler ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

c.    Şirketimizin düzenlediği etkinliklere katıldığınızda  işlenen kişisel verilerinizi her türlü elektronik kayıt cihazları (fotoğraf makinası, kamera, mikrofon vb.) ve yazılı yöntemler aracılığı ile topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c,) (ç), (e), (f) bentlerinde belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaati " kapsamında kanundaki istisna hükümleri ile; istisna hükümlerine dahil olamayabileceği değerlendirilen noktalarda ise aynı kanunun 5'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünde belirtilen açık rıza ilkesine dayanıldığını belirtmek isteriz.

8.    İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan "https:// www.sedas.com" adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan "Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı/Sakarya"  adresine, web sitemizde bulunan  "İlgili Kişi Başvuru Formu" nu doldurarak elden Şahsen başvuru yoluyla veya Noter vasıtasıyla posta ile veya " sedas@hs01.kep.tr " kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, veya " www.sedas.com "  web adresine elektronik imzalı veya mobil imza ile veya " www.sedas.com "  web adresi üzerinde KVKK Başvuru sekmesinden talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

​Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 8 sayfa ve 8 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

 

 ​​​​​ ​​​