Ensilatör ve Proje Firması Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ENSİLATÖR ve PROJE FİRMASI AYDINLATMA METNİ

 

1.    Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak kişisel verilerinizin mahremiyetine ve güvenliğine verdiğimiz önem gereğince kişisel verilerinizin, web sitemiz olan "https://www.sedas.com" adresinde yer alan kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikaları ile bu aydınlatma metninde yer alan koşul ve şartlarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmekte olduğunu bilginize sunarız.

2.    Dayanak

Aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin bu metin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20'inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 10'uncu maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" hükümlerine ve kişisel verilerin korunması alanını düzenleyen ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanarak hazırlanmıştır.

​3.    Veri Sorumlusu

Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş.

Şirket merkez adresi: Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı/Sakarya

4.    İşlenen Kişisel Verileriniz

Kimlik Verileri

 

Ad, Soyad, Uyruk, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Anne Adı, Baba Adı, TC Kimlik Numarası, Vergi Numarası, Ehliyet Fotokopisi, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, İlçe, Nüfus  Cilt No, Cilt Adı, Aile Sıra No, İmza, Ticaret Sicil No, İmza Sirküleri Ekinde Alınması Gereken Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
İletişim Verileri

Telefon Numarası, Açık Adres Bilgisi, E-Posta Adresi, Faks Numarası

 

Özlük Verisi

SGK No

 

Lokasyon Verisi

GPS Koordinatlarını İçeren Aplikasyon Krokisi

 

Fiziksel Mekan Güvenliği İşyerlerimizdeki Güvenlik Kamera Kayıtları
Hukuki İşlem Verisi

İmza Sirküleri,  İmza Beyanı, Vekaletname, Sözleşme, Ticari Sicil Gazetesi

 

Müşteri İşlem Verileri Muhatap Kaydı, Muhatap/Sözleşme Hesap Numarası, Talep Ve Şikayetlerde Verilen Talep Numaraları,
Finans Verileri

IBAN Ve Banka Hesap Numarası, Talimatlı Banka Bilgisi, Fatura Bilgisi

 

Mesleki Deneyim Verisi Meslek Odası Sicili, Diploma Fotokopisi, Oda Kayıt belgesi, SMM Belgesi, Büro Tescil Belgesi, Elektrikçiler Odası Üye Kayıt Formu

 

5.    Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Şirketimizden elektrik dağıtım hizmeti almanız sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizin aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işleniyor olduğunu bilginize sunarız:

a) Şirketimizde, birimlerimizde ve müşteri hizmetleri merkezlerinde fiziksel mekan güvenliğin temini amacıyla ve özellikle;

-        Şirketimiz, birimlerimiz ve müşteri hizmetleri merkezlerimizin ortak kullanım alanlarında oluşabilecek olası olumsuzluklar ile güvenlik ihlallerini giderebilmek için kamera kayıtlarının tutulabilmesi,

b) Müşterilerimizin hizmet alımı ile ilgili yürütülen her türlü sürecin yönetimi/takibi amacıyla ve özellikle;

-        Talep / Şikayetlerin Takibi

-        Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

-        Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin yürütülmesi

-        İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

-        Hukuk İşlemlerinin Takibi,

-        Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
6.    Kişisel Verilerinizin Aktarılması İle İlgili Hususlar

Bu metnin 2. maddesinde sayılan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının  (a), (c), (ç), (e) bentleri ile 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası" kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olmak üzere kanundaki istisna hükümleri uyarınca;

a)  Şirketimizin mevzuatsal yükümlülüklerini ifa edebilmek amacıyla, ve/veya sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak, Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği, Elektrik Piyasası Bağlantı Ve Sistem Kullanım Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde ilgili Yetkili Kamu kurum veya kuruluşları ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu,  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, PTT, Bankalar, Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Daireleri, Rekabet Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Adli ve İdari Makamlar, Mahkemeler, Hakem Heyetleri, Cumhuriyet Savcılıkları ve İcra Müdürlükleri, Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ), Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Ticaret Sicil Müdürlüğü, mülki idareler, belediyeler vb. Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

b)
  Hukuki haklarımızın kullanılabilmesi açısından olası bir yargılamada ihtiyaç duyulabilecek kişisel verileriniz, avukatlarımız ve adli merciler ile paylaşılabilecektir.

c)  Elektrik Dağıtım Şirketleri Denetim Yönetmeliği'nin 7'inci maddesi uyarınca denetim yapan kamu kurumu veya kamu kurumu tarafından yetkilendirilmiş denetim şirketleriyle, Yeminli Mali Müşavir ve Denetçiler ile kişisel verileriniz paylaşılabilecektir.

7.    Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verilerinizi;

a.    Ensilatör kaydı olmak, proje başvurusunda bulunmak, görüş talep etmek, hasar tazmini ve her türlü talep, istek, şikayet ve ihbarda bulunmak için yaptığınız başvurunuz sırasında müşteri hizmetleri merkezlerimizde sözlü/yüz yüze ve fiziken, web sitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz başvuru da dahil elektronik ortamdaki her türlü form aracılığıyla elektronik ortamda, online mesajlaşma portalları (push web, web chat vb.) ve mobil uygulamalar yoluyla, güvenlik kamerası, telefon, e-posta, faks ve çağrı merkezi aracılığıyla, Şirketimiz'in sosyal medya ve Whatsapp hesapları üzerinden, SMS, kimlik paylaşım sistemi, adres paylaşım sistemi, CİMER, EPDK, TEDAŞ ve ETKB belediyeler, muhtarlıklar, mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları, icra müdürlükleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla topluyoruz.

b.    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki, idari belgeler ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz.

Kişisel verilerinizi işlememizin hukuki sebebi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a), (c,) (ç), (e) bentlerinde belirtilen "kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi, bir hakkın tesisi, kurulması veya ifası, " kapsamında kanundaki istisna hükümlerine dayalı olarak topluyoruz.

8.    İlgili Kişi (Veri sahiplerinin) Hakları

Bu konudaki ayrıntılı açıklama, web sitemiz olan "https://www.sedas.com" adresinde yer almakla birlikte kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla Şirket merkezi adresimiz olan "Maltepe Mahallesi Orhangazi Caddesi Trafo Tesisleri 54100 Adapazarı/Sakarya"  adresine, web sitemizde bulunan  "İlgili Kişi Başvuru Formu" nu doldurarak elden Şahsen başvuru yoluyla veya Noter vasıtasıyla posta ile veya " sedas@hs01.kep.tr " kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, veya "www.sedas.com" web adresine elektronik imzalı veya mobil imza ile talebinizi göndererek aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz;

 

·         Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·         Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·         Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·         Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·         Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·         Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·         İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,

·         Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili tüm detayların anlatıldığı toplam 4 sayfa ve 8 madde olarak tarafıma bildirilmiş bulunan bu aydınlatma metnini özgür iradem ile, anlam ve sonuçlarını kavrayacak şekilde okuyup anladığımı ve bu konuda tarafıma gerekli tüm bilgilendirmenin yapılmış olduğunu beyan ederim.

 ​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​