AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 Perakende Satış Sözleşmesi
 

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN NELER YAPMALIYIM?
Perakende satış sözleşmesi; bağlantı anlaşması mevcut olan (enerji müsaadesi verilmiş ve enerji bağlantısının yapılmasına ilişkin anlaşması yapılmış) tesis veya kullanım yeri için, müşterinin elektrik enerjisi ve/veya kapasite ile hizmet alımına yönelik koşul ve hükümleri kapsayan perakende satış Şirketi (SEDAŞ) ile müşteri arasında yapılan sözleşmedir.

Yüksek gerilim elektrik satışına ilişkin sözleşme için tıklayınız.
Alçak gerilim elektrik enerjisi satışına ilişkin sözleşme için tıklayınız.

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ BAŞVURUSU VE İSTENİLECEK BELGELER
1-BAŞVURU
Perakende satış sözleşmesi başvurusu;
1. Mülk sahibi ve/veya sahipleri veya vekili,
2. Mülk kiraya verilmiş ise belgelenmesi kaydıyla kiracı, tarafından yapılır.

2-BAŞVURUNUN YAPILMA ŞEKLİ
Perakende satış sözleşmesi için;
*Yeni bir kullanım yeri için bağlantı anlaşması yapmış olan kullanıcılar,
*Bağlantı anlaşması mevcut olan kullanım yerlerindeki kullanıcı (müşteri) değişikliklerinde yeni kullanıcılar,
tarafından abonelik talebini içeren dilekçe ile gerekli bilgi ve belgeler ibraz edilerek SEDAŞ'ın ilgili birimlerine başvurulur.

Dilekçe için tıklayınız.

 
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:
Perakende satış sözleşmesi yapacak gerçek veya tüzel kişiler, aşağıda (A) bendinde belirtilen ve tüm müşteri gruplarını kapsayan ortak belgelerden durumlarına ilişkin olanlar ile birlikte müşteri grubuna ilişkin olarak (B) bendinde yer alan belgeleri verecektir.

A) Tüm Müşteri Gruplarını Kapsayan Ortak Belgeler


a) Adı, soyadı veya unvanı, adresi, T.C. kimlik (vatandaşlık) numarası, vergi kimlik numarası ( tüzel kişilerde tüzel kişiliğin vergi numarası ile yetkilinin T.C. kimlik ve vergi kimlik numarası) kullanıcı numarası ve dahil olmak istenen müşteri grubunun açık olarak belirtildiği bilgileri içeren dilekçe

b) Mülk sahibi ise; tapu kaydı veya mülkiyeti belirleyen belge, Mülk sahibi değilse; kira sözleşmesi veya kullanım yerinde oturduğuna dair belge

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( tüzel kişilerde yetkilinin)

d) Adına kayıtlı aboneliği varsa; son endeksi de içerecek şekilde ilişik kesme belgesi veya borcu olmadığına dair belge

e) Tüzel kişilerde;
• Tüzel kişiliğin vergi numarasını gösterir belge
• Son durumuna ilişkin yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı örneği
• Şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya noter onaylı vekaletname ve imza sirküleri
• Faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili resmi kurumlardan alınacak belgelerden herhangi birisi (işyeri açma izin belgesi, kuruluş yeri belgesi, vergi levhası vb.),

f) Kullanıcı numarası;( müşteri veya referans numarası)
• Yeni bir kullanım yeri için; bağlantı anlaşmasında belirtilen kullanıcı (müşteri veya referans) numarasıdır.
• Bağlantısı mevcut olan kullanım yerlerinde; o kullanım yerine ait tesisata ilişkin olarak plakalarda yazılı olan müşteri veya referans numarasıdır.

g) Müşterinin dahil olacağı müşteri grubu ve/veya tarifesine esas olacak (B) bendinde sayılan belgeler

h) Müşterinin özelliğine göre ilgili mevzuatın gerektirdiği diğer belgeler

B) Müşterinin dahil olacağı müşteri grubu ve/veya tarifeye esas olacak belgeler

Mesken Aboneliği:
Ortak belgeler

Sanayi Aboneliği:
1-Ortak Belgeler
2-Sanayi Sicil Belgesi(Not: Bu tarife grubundan abone olan müşteri her iki yılda bir sanayi sicil belgesini yenileyecek ve Dağıtım Şirketine fatura tahakkuk döneminden önce ibraz edecektir.)

İçme ve Kullanma Suyu Aboneliği:
Ortak belgeler

Ticarethane Aboneliği:
Ortak belgeler

Resmi Daire Aboneliği:

Ortak belgeler
Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Şantiye Aboneliği:

1-Ortak belgeler
2-İnşaat (temel) ruhsatı
3-Adına başka şantiye aboneliği bulunması halinde borcu olmadığına dair belge, aboneliğini taşıması (tesis nakli) halinde ilişik kesme belgesi

Geçici Abonelik:
1-Ortak belgeler
2-Faaliyeti (sergi, fuar, sirk, panayır vb.) ile ilgili olarak yetkili makamlardan alınmış izin belgesi (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)
3-Adına başka geçici abonelik bulunması halinde borcu bulunmadığına dair belge, daha önceki geçici aboneliğindeki sayacı taşıması (sayaç nakli) halinde ilişik kesme belgesi

Hayır Kurumları, Dernekler, Vakıflar, Müzeler, Resmi Okullar, Resmi Yurtlar, Resmi Üniversiteler, Resmi Yüksek Okullar, Resmi Kurslar, Resmi Sağlık Kuruluşları, Spor Tesisleri:
1-Ortak belgeler
2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi
3-Bu müşteri grubu kapsamında olduğunu kanıtlayan ilgili mevzuatın (Yürürlükteki Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esasları) öngördüğü belgeler

Kültür Balıkçılığı ve Kümes Hayvanları Çiftliği Aboneliği:
1-Ortak belgeler
2-İlgili Bakanlıktan alınmış belge

İbadethane Aydınlatması:
1-Ortak belgeler
2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi
3-İbadethane olduğuna dair ilgili mercilerden alınmış belge

Genel Aydınlatma Aboneliği:
1-Ortak belgeler
2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Karayolları Aydınlatması Aboneliği:
1-Ortak belgeler
2-Abonelik işlemini yaptırabileceğine dair yetki belgesi

Şehit Aileleri ve Muharip / Malul Gaziler:
1-Ortak belgeler

2-Şehit aileleri için; 2330 ve 3713 sayılı Kanunlarla, 5434 sayılı kanunun 45 ve 64 üncü maddelerinde belirtilen durumlarda şehit olduğu ilgili kurumlarca tespit edilenlerden T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından şehit maaşı bağlandığına dair dul ve yetimlerin ( Karı, Koca, Çocuk, Ana ve Baba) her biri için düzenlenmiş belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce şehit maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)

3-Muharip/Malul gaziler için; 2847 sayılı Kanunun Mükerrer 1 inci maddesinde tanımlanan ve kendilerine maaş bağlanmış olan muharip/malul gaziler ile bunların dul eşleri için düzenlenen belge veya T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce gazi maaşı bağlananlara verilen resimli kimlik belgesi (Tanıtım Kartı)

Tarımsal Sulama Aboneliği:
1-Ortak belgeler
2- Su kullanma izin belgesi veya ruhsatı ( Suyun yeraltından çıkarılması veya yerüstü kaynaklarından alınması durumunda DSİ'den alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni)
3- Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl Müdürlüklerinden alınmış belge
4- Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler

Arıtma Tesisleri:
1-Ortak belgeler
2-Çevre ve Orman Bakanlığından arıtma tesisi olduğuna ilişkin alınmış belge

Tarımsal Amaçlı Soğuk Hava Depoları:

1-Ortak belgeler
2-Tarım ve Köyişleri Bakanlığı veya Bakanlığın İl Müdürlüklerinden tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin alınmış belge

Ortak Kullanım Aboneliği:
Bahçe aydınlatması, asansör, otomat, kalorifer, hidrofor, kapıcı dairesi ve bunun gibi ortak kullanım tesis ve yerleri için bina Yönetim Kurulları veya Yöneticilikler tarafından talep edilen aboneliklerdir.

1-Ortak belgeler
2- Yönetim karar defteri fotokopisi (sözleşmeyi imzalayacak şahsa verilen yetkiyi gösteren karar)
3- Asansör için ilgili Belediye Başkanlığından alınmış asansör işletme ruhsatı
4-Yönetim Kurulu veya Yöneticilik oluşmamış binalarda sakinlerden biri adına yapılacak ortak kullanım aboneliği için, her bir kullanıcının bu sözleşmeden kaynaklanacak yükümlülükleri karşılamayı kabul ve taahhüt ettiğine dair belge.

4- BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, MÜŞTERİ GRUBUNUN TESPİTİ VE SÖZLEŞMENİN       İMZALANMASI:
Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri ibraz ederek başvuruda bulunan müşterinin dahil olacağı müşteri grubu; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca onaylı "Perakende Satış Tarifesi Usul ve Esaslar"da yer alan müşteri grupları dikkate alınarak tespit edilir. Başvurunun İlgili mevzuata uygun olması halinde müşteri ile perakende satış sözleşmesi imzalanır.
Yazdır