AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 Elektrik Açma / Kapama
 

Elektrik Açma
Aşağıda belirtilen herhangi bir nedenle elektriği kesilmiş olan müşterinin borç nedeniyle elektriği kesilmiş ise borcunu ödemesi halinde otomatik olarak, diğer durumlarda ise müşterilerin talebiyle, kesme hallerinin ortadan kaldırılması durumunda, elektriği açılır.
 

Elektrik Kesme (Kapama)
Hangi hallerde elektrik enerjisi kesilir?
• Müşterinin talebiyle,
• Kaçak elektrik kullanımında,
• Usulsüz elektrik kullanımında,
• Zamanında ödenmeyen borçlar için elektrik enerjisi kesilir.

Kaçak elektrik kullanımı hangi halleri kapsar?
Gerçek veya tüzel kişiler tarafından,
a) Dağıtım sistemine veya sayaca veya ölçü sistemine ya da tesisata müdahale edilerek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, elektrik enerjisinin eksik veya hatalı ölçülerek veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde tüketilmesi,

b) Şirketimiz tarafından ilgili mevzuata uygun olarak kesilen elektrik enerjisinin, yükümlülüklerini yerine getirmeden Şirketimizin izni dışında açılması, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektriğini keserek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Kaçak elektrik enerjisi tüketim bedeli, yapılan tespit çerçevesinde, ölçüm ve kontrol sonuçlarına göre düzenlenen belgelere dayanılarak hesaplanmak suretiyle, kullanım süresi ve bu süre içerisinde tüketilen elektrik enerjisi miktarı dikkate alınarak ilgili tüzel kişi tarafından gerçek veya tüzel kişiye Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddesi uyarınca belirlenen yöntemler çerçevesinde tahakkuk ettirilir.

Usulsüz elektrik kullanımı hangi halleri kapsar?
Müşterinin;
a) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,

b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki müşteri adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,

c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,

d) Perakende satış sözleşmesinin imzalanmasından sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından 7 nci madde çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin bağlantı yapması veya yaptırması,

e) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu müşteri grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,

f) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,

g) 9. maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi,

hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır. Ancak; (b), (c) ve (e) bentlerinde tanımlanan hallerde, usulsüz elektrik enerjisi tüketimi tespitinden önce ilgili tüzel kişilere başvuruda bulunulmuş olması ve bunun belgelenmesi durumunda, usulsüz elektrik enerjisi tüketimine ilişkin hükümler uygulanmaz.

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından, usulsüz elektrik enerjisi tükettiği tespit edilen müşterinin elektriği kesilir.

Zamanında ödenmeyen borçlar için uygulama nasıldır?
Fatura veya tüketim bildiriminin üzerinde yazılı olan son ödeme tarihine kadar borcun ödenmemesi halinde müşterinin elektrik enerjisi kesilir.