AnaSayfa Bilgi Toplumu Hizmetleri Site Haritası English
 
 Fatura Bilgileri
 
İşletme Kodu : Müşterinin bağlı bulunduğu işletme bölgesini (il, İlçe, Belde,Köy) gösteren koddur.
Müşteri (Abone)No : Sözleşme sırasında müşteriye enerji kullandığı tesisat için verilen abonelik numarası.
Tarife Kodu : Müşterinin hangi tarife grubunda enerji kullandığını gösteren kod numarası.
Müşteri (Abone) Grubu : Müşterinin enerji kullanırken tüketiminin fiyatlandırıldığı tarife grubu.
Dosya No : Müşterinin enerji kullandığı tesisatın bulunduğu bölgelere ait dosyaların defter numarası.
Sıra No : Müşterinin kayıtlı olduğu dosyadaki sırasını gösteren numara.
Dönem : (Yıl/Ay) Faturanın ait olduğu yıl ve ayı gösterir.
Sayaç Seri No : Her sayacın ayrı bir numarası vardır. Sayaç üzerinde yer almaktadır.
Sayaç Marka/Tip : Sayaçların Markası, tipi.
Çarpan : Akım trafolu ve gerilim trafolu müşterilerde endeksler arası farkın çarpıldığı değeri gösteren katsayı.
Son Endeks : Müşterinin elektrik sayacının en son okunduğu gündeki endekstir.
İlk Endeks : Müşterinin elektrik sayacının bir önceki dönem okumasındaki endekstir.
(+/-)Tüketim(Kwh) : Sayaç arızası nedeniyle yapılan ilave tahakkuk miktarını kwh cinsinden gösterir.
Trafo Kaybı : Ölçüsü alçak gerilim tarafından yapılan trafolu müşterilerden tüketim üzerinden % 3,5 (üç buçuk) oranında alınan bedel.
Tüketim : Son okuma değerinden ilk okuma değerinin çıkarılması ile hesaplanan tüketim Miktarının(ilk endeks ve son endeks arasındaki fark) kwh cinsinden değeri.
Birim Fiyat (TL) : Müşterinin ait olduğu tarife grubuna ait kwh karşılığı tüketimlerin TL değeridir.
Tüketim Bedeli : Tüketim miktarı(kw) ile elektrik birim fiyatı(TL) çarpımına karşılık gelen miktar.
Perakende Satış Hizmet Bedeli : Dağıtım şirketinin sayaç okuma,fatura dağıtım,sözleşme yapımı vb.hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin perakende satış hizmet bedeli birim fiyatı ile çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
İletim Sistem Kullanım Bedeli : Dağıtım şirketinin iletim hizmetlerine karşılık toplam kwh üzerinden iletim şirketine (TEİAŞ) ödediği bedel.
Dağıtım Bedeli : Dağıtım şirketinin açma-kapama, arıza, bakım, onarım vb. hizmetlerine karşılık toplam kwh tüketiminin dağıtım bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
PSH(Sayaç Okuma) Bd. : Dağıtım şirketinin sayaç okuma hizmetine karşılık toplam kwh tüketiminin PSH bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel.
Kayıp/Kaçak Bedeli : Dağıtım şirketinin kayıp kaçak hizmetine karşılık toplam kwh tüketiminin Kayıp Kaçak bedeli birim fiyatıyla çarpılması sonucu hesaplanan bedel
T1(06.00-17.00) Gündüz : Elektrik kullanımında 06:00-17:00 saatleri arasındaki tüketim.
T2 (17:00-22:00) Puant : Elektrik kullanımında 17:00-22:00 saatleri arasındaki tüketim.
T3 (22:00-06:00)Gece : Elektrik kullanımında 22:00-06:00 saatleri arasındaki tüketim Not: Elektrik fiyatı tarifesi dikkate alındığında djital elektronik sayaç kullanan müşteriler üç zaman diliminde tüketimlerini ucuz tarife olan 22:00-06:00 saatlerine kaydırabilirlerse puant saat tarifesindeki fiyata göre üçte bir fiyatına elektrik kullanabilirler.
Aktif Tüketim Tutarı : Müşterinin kwh cinsinden toplam tüketiminin birim fiyat ile çarpılması sonucu elde edilen TL değer.
Endüktif Tüketim Tutarı : Müşterinin endüktif tüketim kaydı yapan sayaç değerinin, kwh cinsinden aktif tüketim miktarının (bağlantı gücü; 50 KVA'nın altında olan müşteriler için % 33'ünü, 50 KVA'nın üstünde olan müşteriler için % 20'sini) geçmesi durumunda alınan bedel.
Kapasitif Tüketim Tutarı : Müşterinin kapasitif tüketim kaydı yapan sayaç değerinin, kwh cinsinden aktif tüketim miktarının (bağlantı gücü; 50 KVA'nın altında olan müşteriler için % 20'sini, 50 KVA'nın üstünde olan müşteriler için % 15'ini) geçmesi durumunda alınan bedel.
Sözleşme Gücü : Müşterinin talebi üzerine çekeceği kabul edilen ve sözleşmesinde çekilmesi veya verilmesi konusunda belli hükümler konulmuş bulunan güç miktarı.
Demant(Kw) : Müşterinin aynı ay içinde çektiği maksimum gücü gösterir.
Güç Aşımı : Müşterinin bir aylık okuma döneminde sözleşme gücünün üzerinde çektiği güç miktarı.
Güç Aşımı Tutarı : Çift terimli müşterilerin sözleşme gücü üzerinde güç çekmesi durumunda, sözleşme gücünü aşan güç üzerinden hesaplanan sabit ücret.
Enerji Bedeli : Perakende Satış Hizmetleri Bedeli+İletim Sistemi Kullanım Bedeli+Dağıtım Bedeli toplamı ile ay içinde kullanılan elektrik tüketimi tutarının toplamıyla oluşan bedeldir.
Enerji Fonu : Enerji sektöründe yapılacak araştırma, geliştirme, etüd, proje denetim faaliyetleri ile kurulacak tesislere finansman yönünden destek sağlamak amacıyla Aktif enerji Tüketim Tutarı üzerinden % 1 (yüzde bir) oranında alınan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı nezdinde Enerji Fonuna aktarılan bedeldir.
TRT Payı : TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden Aktif Enerji Tüketim Tutarı üzerinden % 2 (yüzde iki) oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir.
Elektrik Tük.Vergisi : Müşterinin, abonelik bölgesi içerisinde hizmet veren Belediye için Aktif Enerji Bedeli Tüketim Tutarı üzerinden hesaplanan tarife grubuna göre alınan vergi bedelidir.
KDV : Müşterinin enerji bedeli, belediye vergisi ve diğer muhtelif para ilaveleri üzerinden hesaplanan vergi (Katma Değer Vergisi) miktarı.
Kesme-- Bağlama Bedeli : Müşterilerin Borçtan dolayı enerji kesim açım işlemleri için ve abonelik devir işleminde elektriğin bağlantısı ve kullanıma açılması için alınan bedel.
Teşvik İndirimi : Özel yasa ve kararnamelerle uygulama yapılabilecek müşteri grubu için düzenlenmiştir.
Kira Bakım : Periyodik sayaç değişmesinde sayacın laboratuarda ayarı ve bakımı için alınan parasal değer.
Güç Bedeli : Müşterilerden bu isim altında bir bedel alınmamaktadır.(Sözleşme gücü ve güç aşımı ile karıştırılmamalıdır)
Gerilim Trafo Oranı : Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan gerilim trafosunun dönüştürme oranıdır.
AkımTrafo Oranı : Ölçü hücresindeki sayaç için kullanılan akım trafosunun dönüştürme oranıdır.
Günlük Ort.Tüketim : Müşterinin bir aylık enerji tüketim (kwh) ortalamasıdır.
İlk Okuma : Müşterinin bir önceki dönemde sayacının okunduğu tarihtir.
Son Okuma : Müşterinin sayacının fatura döneminde okunduğu tarihtir.
Okuma Saati : Sayacın okunduğu zamanı (saat: dakika: saniyeyi) gösterir.
Tebliğ Tarihi : Sayaç okunduktan sonra müşterinin sayacının bulunduğu kullanım yeri adresine veya tebligat adresine yapılan bildirim tarihidir.
Okuyucu : Sayaç okumasını yapan SEDAŞ görevli personelinin kod numarasıdır.
Sonraki Okuma Dönemi : Müşterinin sayacının bir sonraki okuma dönemidir.(Yıl/Ay).
Son Ödeme Tarihi : Tahakkuku yapılan elektrik fatura tutarının SEDAŞ vezneleri veya Banka ile PTT şubelerinde tahsil edilmeye başlanacağı tarih ilk ödeme ve 10 gün sonraki tarihte son ödeme tarihidir. Son ödeme tarihinden sonra ödenmeyen fatura tutarı için gecikme cezası faizi işler.
Ödenmemiş Fatura Tutarı : Önceki dönemlerde ödenmemiş bir borç var ise bu miktar gecikme zammı hariç olmak üzere fatura bildiriminde eski borç olarak yer alır.
Ödeme Yerleri : SEDAŞ'ın fatura tahsilatı için anlaştığı bankalar ile PTT Şubeleri ve SEDAŞ Vezneleridir.